ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563