โครงการ “รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ” ในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล