โครงการประชุมวิชาการความสาเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด: บทบาทพยาบาล” วันที่ 14 พฤษภาคม 2562