ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Choronic Conditions : Innovation in Nursing Practice, Education, and Research

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Choronic Conditions : Innovation in Nursing Practice, Education, and Research

สำหรับพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจจากโรงพยาบาลและสถาบันศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ The Emerald Hotel, Bangkok

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://chronicconf.com