เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โครงการคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาล / พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563

โครงการประกวดผู้บริหารและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ จดหมายเชิญประกวดพยาบาลดีเด่น แบบฟอร์มการกรอกใบสมัคร2563

การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

Download…โปสเตอร์และแผ่นพับ ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 6,500 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,000 บาท ลงทะเบียน หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 7,000 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,500 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3541801-2 ต่อ 15                          จดหมายเชิญประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โครงการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16 กำหนดการประชุม ตารางนำเสนองานวิจัย แบบ Oral ตารางนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster ตารางนำเสนอสมาคม-ชมรมฉพาะทาง ประกาศผลการตัดสิน “รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ”เพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16

กิจกรรม Nurses Run For Health2019 ร่วมวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑลวิ่ง ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และการชำระเงิน ช่องทางการรับเสื้อ หมวก เบอร์วิ่ง เสื้อ / หมวก / เบอร์วิ่ง  รับได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – สามารถรับเสื้อหมวกและเลขบิบได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 15 ( ในเวลาราชการ ) **ปิดช่องทางการสมัครพร้อมจัดส่งเสื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – หากต้องการให้จัดส่งจะมีค่าบริการจัดส่ง 80 บาท ต่อ 1 ชุด เสื้อ/หมวก/เบอร์วิ่ง   โหลดไฟล์ Backdrop

ร่วมประกวดคลิปสั้น หัวข้อ การสร้างเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

หนังสือโครงการ การพัฒนาภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพและผลงานทางวิชาการในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ โดยผ่านการนาเสนอด้วยสื่อคลิปวิดีโอในทางสร้างสรรค์ 2. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ผู้นาทางการพยาบาล ให้เป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้เกิดสื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสานึกด้านภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในสังคม รางวัลและเกียรติบัตร 1) รางวัลพร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็น 3 รางวัล และรับมอบรางวัลในงานวันพยาบาลสากล โดยสมาคมพยาบลแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล   เงื่อนไขของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล […]

1 2 3 4 5 14