สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม ในโอกาสได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นับเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่แห่งงานพยาบาล ซึ่ง ICRC ได้มอบให้กับ พยาบาลดีเด่น สำหรับความกล้าหาญและการอุทิศตนอย่างยอดเยี่ยม ในการช่วยเหลือเหยื่อจากความขัดแย้งทางอาวุธ และภัยพิบัติธรรมชาติ เหรียญรางวัลฟลอเรนซ์ ไนติงเกลนี้ยังได้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่การทำงานที่เป็นแบบอย่าง อันน่ายกย่อง และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกอันสำคัญต่องานด้านสาธารณสุขและ การพยาบาลศาสตร์ โดยพยาบาลแต่ละท่านจะได้รับการเสนอชื่อมาจากกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศ ซึ่งจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการอันประกอบไปด้วย ICRC, สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ที่มา : https://blogs.icrc.org/th/2016/07/07/273-florence-nitingale-medal-ifrc-icrc/

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครบรอบ ๙๖ ปี การสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครบรอบ ๙๖ ปี การสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก พระเทพรัตนมุณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นประธานคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงถือฤกษ์อันเป็นมงคล เปิด “ รักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ” ให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้นให้ฟรี โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจิตอาสาจากหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่เขตราชเทวี รวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านเข้ารับบริการ จำนวน ๑๙๖+(plus) คน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตราชเทวี และเครือข่ายนักพัฒนาสังคมเขตราชเทวี ดูแลประสานประธานชุมชนเพื่อแจ้งกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รักษ์สุขภาพ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ ได้สนับสนุนรถเข็น wheelchair จำนวน ๑๐ คัน และบริษัทโพรเด็กซ์จำกัด […]