วัตถุประสงค์

1.       เป็นศูนย์กลางรวมความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล
2.       ส่งเสริมความสามัคคี  จริยธรรม  และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
3.       ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โดยสนับสนุนการศึกษา  การวิจัยและเผยแพร่ความรู้
4.       ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
5.       ช่วยเหลือในการที่จะสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ  สุขภาพอนามัย  และความเป็นอยู่อันดีของสังคม
6.       ช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการ  ตามที่กำหนดไว้
7.       เป็นตัวแทนสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศ