ในนามสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ ผู้ซึ่งสมควรได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

ในนามสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ผู้ซึ่งสมควรได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑