ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563

1.ประกาศการพิจารณาพยาบาลดีเด่นและแบบเสนอชื่อ 2.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 2.1.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 3.บันทึกแนบท้าย (ข้อบังคับสมาคมพยาบาล 2561) หนังสือ ปชส.พิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น 2563

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 14 วันที่ 20 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2563

กำหนดการฝึกอบรมบริหาร รุ่น ๑๔ โครงการฝึกอบรมบริหาร รุ่น ๑๔ จดหมายเชิญประชุม ใบสมัคร

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

1.หนังสือเชิญมาประชุมทั่วประเทศวันที่18-20ธัน62 2.ปชส.18-20ธันวา62 โครงการประชขุมประจำปีและวิชาการ 3.18-20พ.ย.62ใบสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปี 4.ใบจองโรงแรม18-20ธันวา 62

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โครงการคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาล / พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563

โครงการประกวดผู้บริหารและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ จดหมายเชิญประกวดพยาบาลดีเด่น แบบฟอร์มการกรอกใบสมัคร2563

1 2 3 7