สมัครสมาชิกพยาบาลตลอดชีพ Online


ตัวอย่างภาพถ่ายเพื่อใช้สมัครสมาชิก

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 052-2-03328-6
ส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักเอกสารประกอบการสมัคร
มาที่ E-mail membership@thainurse.org

1.หลักฐานการชำระเงิน
2.รูปถ่ายชุดพยาบาล , ชุดปริญญา หรือชุดข้าราชการ
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา
6.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (หากไม่มีเอกสาร ส่งข้อ 1-5 เท่านั้น)

หมายเหตุ : เลือกสังกัดภาคตามสถาบันที่ท่านจบ

กรอกใบสมัคร Online