สมัครสมาชิก ภาคตะวันออก

ตัวอย่างภาพถ่ายเพื่อใช้สมัครสมาชิก

อัตตราค่าสมัครสมาชิกพยาบาลตลอดชีพ
– สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 2,500 บาท
– กรณีไม่สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 3,500 บาท

***ชำระค่าสมัครสมาชิก ก่อนคีย์ข้อมูล

ธนาคารออมสิน สาขาถนนท่าแฉลบ
ชื่อบัญชี นางขนิษฐา เมฆกมล
เลขที่บัญชี 020001420395

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายทะเบียน สมาคมพยาบาลฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออก
คุณขนิษฐา เมฆกมล
โทร.03-932-5781 ต่อ 1401

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
คุณนิตยา หนูยงค์
โทร.03-828-5534 ต่อ 5600