สมัครสมาชิก ภาคเหนือ

ตัวอย่างภาพถ่ายเพื่อใช้สมัครสมาชิก

ช่องทางการชำระเงิน และส่งเอกสารประกอบการสมัคร
อัตราค่าสมัครสมาชิกพยาบาลตลอดชีพ
– สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 2,500 บาท
– กรณีไม่สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 3,500 บาท
**** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อสมาคมฯ ได้รับค่าสมัครและหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมัครสมาชิก****

ธนาคารไทยพาณิชย์ ค่าสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ 566-495124-5

ส่งหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารประกอบการสมัคร

1.หลักฐานการชำระเงิน
2.รูปถ่ายชุดพยาบาล , ชุดปริญญา หรือชุดข้าราชการ ( ขนาด 1-2 นิ้ว ) จำนวน 1 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาปริญญาบัตร ( กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ) หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
E-mail :  [email protected]

โทร.0-5393-5030 ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

***กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงินให้พร้อมก่อนกดสมัคร**

คลิกสมัครสมาชิก ภาคเหนือ