สมัครสมาชิก ภาคเหนือ

ตัวอย่างภาพถ่ายเพื่อใช้สมัครสมาชิก

ช่องทางการชำระเงิน และส่งเอกสารประกอบการสมัคร
อัตตราค่าสมัครสมาชิกพยาบาลตลอดชีพ
– สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 2,500 บาท
– กรณีไม่สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 3,500 บาท
**** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อสมาคมฯ ได้รับค่าสมัครและหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมัครสมาชิก****

ธนาคารไทยพาณิชย์ ค่าสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ 566-495124-5
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5393-5030 ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
E-mail :  [email protected]

คลิกสมัครสมาชิก ภาคเหนือ