ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และขอบเขตในการดำเนนงาน

แบบเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินของฝ่าย/ศูนย์/แผนงาน2557


1. ชื่อ คณะกรรมการฝ่าย วิเทศสัมพันธ์ (International Affairs)

2. รายนามคณะกรรมการ

               1. ผศ.ดร.นันทพันธ์                        ชินล้ำประเสริฐ                    ประธาน

               2. รศ.ดร.วราภรณ์                         ชัยวัฒน์                            ประธานร่วม                                      

               3. คุณย์ศัลยา                                ไฝ่เข็มศิริมงคล                   กรรมการ

               4. ผศ.ดร.วันเพ็ญ                          ภิญโญพาสกุล                   กรรมการ

               5. รศ.ดร.นพวรรณ                        เปียซื่อ                              กรรมการ

               6. ผศ.ดร.อารี                               ชีวเกษมสุข                         กรรมการ

               7. ดร. สุภาพร                               วรรณสันทัด                      กรรมการ

               8. คุณมณสิชา                               ฐานะวุฑฒ์                         กรรมการและเลขานุการ

3. ขอบเขตความผิดชอบ

      ดำเนินการด้านการต่างประเทศของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ ปัญหาและแนวโน้มในวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาลระหว่างประเทศสู่สมาชิกโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการการสร้างสัมพันธภาพกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ    ตลอดจนการให้บริการความรู้ และคำปรึกษาแก่สมาชิกเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลในต่างประเทศ

4. แผนการดำเนินงาน. (ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรมที่วางแผนไว้)

    4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          สนับสนุนกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2557

    4.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

           – ติดต่อประสานกับแหล่งดูงานในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่    ในโครงการอบรมนักบริการการพยาบาลที่สมาคมจัดขึ้น

    4.3 สนับสนุนงานด้านต่างประเทศ

                   1) ตอบจดหมายหรือให้ข้อมูลต่างๆตามที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) หรือองค์กร ต่าง ๆ และสมาคมพยาบาลฯต่างประเทศส่งมาขอความร่วมมือ เช่น การสำรวจข้อมูลทางการพยาบาล

                   2) แปลเอกสารสำคัญ ๆ ที่ สภาการพยาบาลระหว่าประเทศ (ICN) หรือสมาคมพยาบาลฯต่างประเทศส่งมาให้แก่คณะกรรมการอำนวยการ

                     3) ตอบจดหมายขอบคุณสมาคมพยาบาลแห่งประทศต่าง ๆ ที่ส่งข่าวสาร เอกสาร มายังสมาคมพยาบาลฯ

                     4) จัดทำจัดทำรายงาน/ข้อมูลของประเทศ (Country Report) เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพและพยาบาลวิชาชีพ เพื่อใช้ในการประชุมของสมาชิกสมาคมพยาบาลในอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 รายการ

                         – จัดทำรายงาน ICN Asia Workforce Forum (ICN-AWFF) เกี่ยวกับกำลังคนด้านพยาบาลและค่าตอบแทนพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งให้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการประชุมThe 15 th ICN Asia Workforce Forum ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557

                        – จัดทำรายงาน Alliance of Asian Nurses Association (ANNA) ในการประชุม The 11 th Alliance Asian Nurses Associations (AANA) ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

  4.4  การสนับสนุนกิจกรรมและการเข้าร่วมประชุมตามที่สมาคมพยาบาลฯหรือคณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

             4.4.1 เป็นตัวแทนของสมาคมพยาบาลฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าการเข้าร่วมประชุมการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly: WHA) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2014

            4.4.2 เป็นตัวแทนของสมาคมพยาบาลฯ ในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ

                    1) เข้าร่วมประชุม CNR ของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2014

                    2) เป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมประชุม The 15 th ICN Asia Workforce Forum ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 และ The 11 th Alliance Asian Nurses Associations (AANA) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

            4.4.3 สรุปรายงานการประชุมภายหลังเข้าร่วมประชุม The 15 th ICN Asia Workforce Forum และ The 11 th Alliance Asian Nurses Associations

            4.4.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่นายกสมาคมพยาบาลฯ มอบหมาย ได้แก่ การเป็นตัวแทนสมาคมพยาบาลฯเข้าร่วมประชุมในวาระต่าง ๆ

5. ผลการดำเนิน (ระบุชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม วันเวลาที่มีการดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วม และผลของการดำเนินงาน)          


                                                                          

         ความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆจากทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายงานของประเทศเพิ่อส่งสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN)    

7. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินและแนวทางแก้ไข

          ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังคนและค่าตอบแทนของพยาบาลในประเทศไทย ยังขาดแหล่งข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงได้

8. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนดำเนินของฝ่ายในปีถัดปี

         ควรการเก็บรวบรวมข้อมูลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับด้านกำลังคน รายได้และค่าตอบแทนที่น่าเชื่อถือได้ตามแบบฟอร์มของ ICN เพื่อใช้ในการทำรายงานไปยังต่างประเทศของกรรมการ