ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. พ.ศ. 2556

วารสารพยาบาล ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๒   เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖


 

 

1. ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมต่อความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

2.ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการเสริมพลังอํานาจในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันบําราศนราดูร

3.การพัฒนาการให้บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบผู้ป่วยนอก ศัลยกรรม ตามแนวคิดแบบลีน

4.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี

5.การพัฒนาต้นแบบคุณภาพบริการสาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐานสากล สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร