คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศึกษาดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ