ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศทางคลินิก” ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ   และ ฝ่ายการพยาบาล รพ.น่าน   ได้จัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561   เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศทางคลินิก” ณ โรงแรมเทวราช  จังหวัดน่าน มีสมาชิกพยาบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน  412 คน      โดยมี   รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย    นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดการประชุม    และ พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ  รองผู้อำนวยการ กองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า  เป็นวิทยากร