ติดต่อ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-mail : ns.head@thainurse.org โทรศัพท์ 0-2354-1801-2 โทรสาร 0-2247-4470