ติดต่อ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-mail : ns.head@thainurse.org โทรศัพท์ 02-2474464 , 02-3541801-2 , 082-2586564 โทรสาร 02-247-4470