วารสารปีที่ 64 ฉบับที่ 2 เม.ย.- มิ.ย. พ.ศ. 2558

ส่วนหน้า,สารบัญ
หน้า 1 – 9 รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตชายฝั่งอันดามัน
หน้า 10 – 16 รายงานการวิจัย ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน้า 17 – 25 รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการระบบแการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
หน้า 26 – 31 รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลธนบุรี
หน้า 32 – 41 รายงานการวิจัย นวัตกรรมแผ่นยางกันลื่นเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
หน้า 42 – 48 บทความทางวิชาการ กาปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์พยาบาลในประเทศไทย
หน้า 49 – 54 บทความทางวิชาการ การรับรู้การรักษาพยาบาลในยุคแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน้า 55 – 61 บทความทางวิชาการ ภาวะผู้นำทางการพยาบาลในยุคแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน้า 62 – 71 บทความพิเศษ พยาบาล: พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล
ส่วนหลัง