วิชาการ

วิชาการ


รายนามคณะกรรมการ

1. นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ                       ที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู   พุกบุญมี                      ประธาน

3. พลอากาศตรีหญิง ดร.สุพิศ   ประสพศิลป์                 รองประธาน

4. พลเรือตรีหญิง ดร.อนงค์นุช   ภูยานนท์                     รองประธาน

5. ดร.โยทะกา   ภคพงศ์                                                กรรมการ

6. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.โสพรรณ  โพทะยะ              กรรมการ

7. นาวาอากาศโทหญิง ศุวัชรีย์    งูพิมาย                       กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา    มั่นคง                    กรรมการ

9. พันเอกหญิงศิริพร   พูนชัย                                       กรรมการ

10. พันโทหญิงรุ่งทิวา   พิมพ์สักกะ                               กรรมการ

11. พันโทหญิงอุดมรัตน์    ซัดเราะมาน                          กรรมการ

12. นางดวงตา   กุลรัตนญาณ                                     กรรมการ

13. ดร.ปัทมา   ผ่องศิริ                                                 กรรมการ

14. นางกมลเนตร  วงษ์วรรณะ                                     กรรมการ

15. นางสาววนิดา    มกรกิจวิบูลย์                                กรรมการ

16. นางสมพร  คำพรรณ์                                            กรรมการ

17. นาวาอากาศโทหญิง ดร.วัชราภรณ์   เปาโรหิตย์                      กรรมการ

18. นางสาวภัทรพร     เขียวหวาน                               กรรมการ

19. ร้อยตำรวจเอกหญิงยุรีพรรณ    วณิชโยบล           กรรมการ

20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา   ปรีชาวงษ์           กรรมการ

21.  ดร.สุรศักดิ์    ตรีนัย                                            กรรมการ

22.  นางสาวสุนันทา    สวรรค์ปัญญาเลิศ                  กรรมการ

23.  นางรุ่งอรุณ   เกศวหงส์                                     กรรมการ

24.  ดร.ภัทราบูรณ์    นาคสู่สุข                                 กรรมการ

25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์      กิจศรีไพศาล              กรรมการ

26.  นางสาวหัทยา   เจริญรัตน์                                กรรมการ

27.  นางพรจันทร์   สัยละมัย                                    กรรมการ

28.  นางบุปผา  ศุภนันทนานนท์                               กรรมการ

29.  นางสุภาพร  มิ่งมงคล                                      กรรมการ

30.  นางจารุพรรณ   ลีละยุทธโยธิน                         กรรมการ

31.  นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร  แย้มสุดา รน.             กรรมการและเลขานุการ

32.  นางสาววรรณา   คงวิเวกขจรกิจ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

33.  นางสาวสุขใจ   ศรีเพียรเอม                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

34.  พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขฤดี    ธัชศฤงคารสกุล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

พันตำรวจเอกหญิงพิมล   พันธุ์วิไล                    รองผู้จัดการสำนักงานสมาคมพยาบาลฯ
นางสาววรรณา   คงคลัง                                   เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

          ส่งเสริมและให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และวิชาชีพทางการพยาบาลให้มีความก้าวหน้าทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนประสานงานวิชาการกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมพยาบาลฯ

ผลการดำเนินงาน
               1.  จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2555 ร่วมกับการประชุมวิชาการเรื่อง    Nursing Performances :    The Intangible values and assets  วันพฤหัสบดีที่ 7  กุมภาพันธ์  2556  เวลา 12.30-16.30 น.    ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กรุงเทพ   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 308 คน  เป็นพยาบาลวิชาชีพ 228 คน  นักศึกษาพยาบาล จำนวน 80 คน

               2. จัดประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล เรื่อง “พยาบาลกับการผลักดัน MDG สู่ Healthy Thailand by 2015”  ระหว่างวันที่ 8 –10 พฤษภาคม 2556   เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร   ทั้งนี้ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ สมาคมพยาบาลฯ ขอแจ้งยกเลิกการประชุมวิชาการดังกล่าว  แต่ได้จัดเสวนา  เรื่อง บทบาทพยาบาล MDGs สู่ Healthy Thailand by 2015 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00-12.00 น.  โดยมีวิทยากรจาก กองการพยาบาลสาธารณสุข สนอ. กทม.   ฝ่ายการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร   และ ฝ่ายการพยาบาล รพ.รามาธิบดี    โดยมี ผศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี  เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

               3.จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  “Healthy Work, Healthy Nurses, Healthier People” วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00–16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้าประชุม  300 คน

               4.จัดประชุมสามัญกลางปี เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่นที่มีผลการเรียนดีพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง “ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล: การจัดการเบื้องต้น”  วันศุกร์ที่ 30  สิงหาคม  2556  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กรุงเทพ   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  588   คน  เป็นพยาบาลวิชาชีพ   263 คน  นักศึกษาพยาบาล จำนวน     325 คน

               5.สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สภาการพยาบาล และสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ โดย Ms. Chieko  Nohno ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และนิสิตนักศึกษาพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น   ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี   มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 738 คน

              6. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ: ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ”   (Professional Nursing Documentation : Safety nurses & Safety patients)  รุ่นที่  1  ระหว่าง  วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2556  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 536  คน  และ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557

              7. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม และกฎหมายของ
พยาบาลวิชาชีพ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ   เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
จึงจำเป็นต้องมีการเลื่อนวันประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม และ
กฎหมายของพยาบาลวิชาชีพ” เป็นวันที่  10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  รัชดาภิเษก   
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร

             8. จัดโครงการ การประกวด “นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน (Positive Practice Environment)” หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ใหม่/   กิจกรรม / ระบบ ที่พัฒนา คิดค้น สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ใน  การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลเพื่อให้พยาบาลทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น  โดยจะแบ่ง ประเภทของนวัตกรรม  เป็น 2 ประเภท คือ  ประเภทบุคคล และ ประเภททีม  ซึ่งประเภททีมประกอบด้วย  ทีมพยาบาล  ทีมอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล และทีมสหสาขาโดยมีพยาบาลเป็นหัวหน้าทีม   โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล และจะเข้ารับประทานรางวัลในงานวันพยาบาลสากลในเดือนพฤษภาคม 2557

              9.จัดประชุมวิชาการเรื่อง“การจัดการกับความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล”  ตามโครงการเครือข่ายสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เขตภาคกลาง จำนวน 2 ครั้ง   ครั้งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  วันที่ 25 ตุลาคม 2556   และ  ครั้งที่ 2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  วันที่ 24 ธันวาคม 2556