เลขาธิการและนายทะเบียน-ข้อมูลเก่า

เลขาธิการและนายทะเบียน


คณะกรรมการฝ่ายเลขาธิการและนายทะเบียน

1. พันเอกหญิงอังคณา  สุเมธสิทธิกุล         เลขาธิการและนายทะเบียน

2. ผศ.ดร.รักชนก  คชไกร                  รองเลขาธิการ

ผลการดำเนินงาน


               1. จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงาน พ.ศ. 2556-2558   วันที่ 29 มกราคม   2556   ณ โรงแรมปรื๊นส์พาเลส  มหานาค  กรุงเทพมหานคร

                2. ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ    กมลลาศ์  ร่วมกับการประชุมวิชาการ  เรื่อง   “Nursing Performances : The Intangible values and assets  ” วันที่ 7   กุมภาพันธ์ 2556  เวลา  13.00 – 16.00 น.  ณ. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

               3. ร่วมกับฝ่ายพิธีการ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และมีพิธีรดน้ำขอพรพยาบาลผู้อาวุโส และมีผู้อุปการคุณต่อสมาคมพยาบาลฯ ในวันที่ 7 พฤษภาคม  2556  ณ ห้องประชุมชัชรี  ลิ้มทจิตต์  พยาบาลอาวุโส (อายุ 75 ปี ขึ้นไป) จำนวน 16 คน  มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 137 คน

4. ร่วมจัดงานวันพยาบาลสากล ภายใต้คำขวัญ วันพยาบาลสากล   “Closing the Gap: the Millennium Development Goals: 8,7, 6,5, 4, 3, 2, 1 ” แปลเป็นไทยว่า “ ร่วมจิตปิดช่องว่าง:  พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ” เพื่อให้พยาบาลตระหนักถึงการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งได้แก่   เด็ก  มารดา   ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคอื่น   เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. และ  เวลา 10.30 น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล   ณ ลานอเนกประสงค์  ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  โซน Eden  กรุงเทพมหานคร

                5. รับผิดชอบ การประชุมสามัญกลางปี 2556 ร่วมกับการประชุมวิชาการ เรื่อง “ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล : การจัดการเบื้องต้น” โดย นางวารุณี สุรนิวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  นอกจากการประชุมวิชาการแล้วได้  มอบทุนการศึกษา  การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น  จำนวน  35 คน

                  6. ร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และครบรอบวันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  86 ปี  เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2556  เวลา 05.30 –08.30 น.          ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) และเส้นทางยกระดับถนนบรมราชชนนี

                 7. รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรสมาคมพยาบาลฯร่วมกับคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานเบื้องต้น โดยมีนายกสมาคมพยาบาลฯ เป็นประธาน

                 8. วันพุธที่ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. ร่วมฟังการบรรยายพิเศษผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2556  ได้แก่  Ms. Chieko  Nohno   เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี   มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 738 คน  และ  เวลา 18.30-22.00 น. ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีที่โรงแรม

9.  รับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลฯ ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการกับความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล”  ตามโครงการเครือข่ายสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เขตภาคกลาง จำนวน 2 ครั้ง   ครั้งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  วันที่ 25 ตุลาคม 2556   และ                    ครั้งที่ 2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  วันที่ 24 ธันวาคม 2556

                  10. พัฒนาระบบงานสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เช่น
– โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสำนักงาน  โดยจัดกิจกกรม 5 ส เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556
– โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
– โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่พฤติกรรมบริการความเป็นเลิศ   ประจำปี 2556  ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556   ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท  สมุทรสงคราม   จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ 11 คน ส่งใบประเมินครบ 11 คน   ผลการประเมินดีมาก กรรมการอำนวยการที่ไปร่วมโครงการ 3 คน  ประกอบด้วย   นายกสมาคมพยาบาลฯ    เหรัญญิก    ผู้ช่วยเหรัญญิก    วิทยากร  2  คน คือ   พันเอกหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล   และ  นางสาวพิมพ์ชฎา รุ่งภิรมย์กิตติ์