สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสามัญ

1.ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกสามัญของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2.ออกเสียงเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่
3.รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ตราไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ
4.สมาชิกสมทบ และอนุสมาชิกมีสิทธิเข้าฟังการประชุมและร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นได้แต่
5.สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิรับประโยชน์ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะอำนวยให้ตามเงื่อนไขของสมาคม
6.สมาชิกทุกประเภทแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม และผลประโยชน์ของสมาคมได้ โดยมีหนังสือไปยังเลขาธิการสมาคม
7.ต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
8.ต้องเคารพและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
9.สนับสนุนและบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ การบำเพ็ญ
10.สมาชิกผู้ใดหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ หรือนามสกุลต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อแก้ทะเบียนภายในกำหนด 2 เดือนนับจากวันเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อประโยชน์