พัฒนาวิชาชีพ

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ


 

รายนามคณะกรรมการ

1.รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ         พุทธาพิทักษ์ผล         ประธาน

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์      อรรถารส       ประธานร่วม

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร   เกิดมงคล        กรรมการ

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร ชินพัฒนาพงศา          กรรมการ

5.อาจารย์ ดร. กลีบแก้ว        จันทร์หงษ์     กรรมการ

6.อาจารย์ ดร. มาลี     เกื้อนพกุล      กรรมการ

7.อาจารย์ ดร. เต็มดวง          บุญเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ

8.อาจารย์ ดร. สุภาพร           วรรณสันทัด  กรรมการ

9.นางอังกาบ  มณีธวัช          กรรมการ

10.นางภัชราภร         บุญรักษ์          กรรมการ

11.อาจารย์สุพัตรา     ช่างสุพรรณ    กรรมการและเลขานุการ

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

โดยบทหน้าที่ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสถานภาพของสตรีที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตทั้งในและต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพต่อไป

 

การดำเนินงาน    (ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรมที่วางแผนไว้)

 

   แผนการดำเนินงาน

โครงการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์และบทบาทของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตามการรับรู้ของสมาชิก(ระดับภาค ส่วนกลาง)

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามุมมองและการรับรู้บทบาทของสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ระดับภาคและส่วนกลาง

         สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯพ.ศ. 2556 – 2558

    พันธกิจที่ 6 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

เป้าหมายที่ 6.2 ภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในสังคมและนานาชาติ

ผลการดำเนินงาน(ระบุโครงการ/งานกิจกรรม วันเวลาที่มีการดำเนิน จำนวนผู้เข้าร่วมและ

ผลการดำเนินงานตลอดจนภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม)

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2556  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556และครั้งที่ 2/2556  วันที่ 19 ธันวาคม 2556เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

         โดยสรุปคณะกรรมการฯ ได้เสนอโครงการวิจัย เรื่องภาพลักษณ์และบทบาทของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตามการรับรู้ของสมาชิก และได้รับอนุมัติโครงการในการประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9 /2556 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.56 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการฯ เห็นควรศึกษานำร่องภาพลักษณ์และบทบาทของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ และปรับปรุงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล นางอังกาบ มณีธวัช และ อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ ดำเนินการ

         การดำเนินการ

1.สนทนากลุ่ม พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย มีพยาบาลเข้าร่วมจำนวน  11 คน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

2.สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้บริหาร คือ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1 คน และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปัจจิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คน ใช้เวลาคนละประมาณ 45 นาที

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

         การขอเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะการสนทนากลุ่ม ไม่ได้แจ้งสมาชิกและฝ่ายประสานงานล่วงหน้ามีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ประชุมวิชาการบางท่านเข้าร่วมสนทนากลุ่ม และสมาชิกระดับหัวหน้าเข้าห้องประชุมกรรมการอำนวยการพร้อมกัน ทำให้สมาชิกสับสน การสนทนากลุ่มอาจทำให้สมาชิกบางส่วนที่ต้องการมารับฟังการบรรยาย ได้รับฟังการบรรยายไม่ครบถ้วน และท้ายสุดจำนวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมากเกินไป

         แนวทางแก้ไข เสนอให้มีการแจ้งสมาชิกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูลล่วงหน้า มีการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และใบยินยอมให้ข้อมูลให้พร้อม

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2556

ผลการสนทนากลุ่ม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 10.45-11.30 น มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 11 คน

 

ภาพลักษณ์ของสมาคมพยาบาล

ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก การประชาสัมพันธ์ไม่กว้างขวาง ถ้าเปรียบเทียบเป็นสี สมาคมพยาบาลเป็นสีจาง ๆ ในขณะที่สภาการพยาบาลจะมีสีเข้มข้นกว่า

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ และไม่ทราบช่องทางและวิธีการติดต่อกับสมาคมพยาบาลฯ

 

การติดต่อกับสมาคมพยาบาลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

  • การเข้าประชุมทางวิชาการ

  • Website

  • ทำบัตรสมาชิก

ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก เมื่อตอนสำเร็จการศึกษา  และส่วนน้อยหัวหน้าพยาบาลเป็นคนจัดการให้สมัครเป็นสมาชิก

 

สิ่งที่ต้องการให้สมาคมพยาบาลดำเนินการ

เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกโดย

          ทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้แทนในเขตของตนเอง หรือ เพิ่มจำนวนผู้แทนจากระดับศูนย์ สู่ระดับโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และเผยแพร่ชื่อและช่องทางติดต่อกับผู้แทน (โทรศัพท์ email) ใน homepage สมาคมพยาบาล เพื่อให้สมาชิกสามารถสอบถาม หรือ ได้รับข้อมูลจากสมาคมได้โดยตรง

          พัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกในทันสมัย โดยอาจเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลสมาชิกในสถาบันแต่ละแห่งให้ทันสมัย

          Facebook ของสมาคมพยาบาลฯ แม้จะมีแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย ควรเพิ่ม logo ใน homepage สมาคมพยาบาลฯ และมีกิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วม เช่น มีกิจกรรม บทความทางวิชาการ ที่ตอบแล้วได้ CNEU

          การจัดประชุมวิชาการสัญจร ช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อกับสมาชิกแต่ละท้องถิ่นการส่งจดหมายราชการเป็นช่องทางที่เหมาะ เพราะต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชา แต่อยากให้ได้รับเร็วกว่านี้

วารสารพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมฯ และเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อกับสมาชิก อาจเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ ของสมาคมพยาบาลฯ หรือ ใช้จดหมายข่าวทางกระดาษ homepage or facebook

ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ update ทางวิชาการ สะสมแต้ม CNEU ให้คำแนะนำในการไปประชุมวิชาการต่างประเทศ