ฝ่ายสวัสดิการ

ฝ่ายสวัสดิการ


                                                                                    

รายนามคณะกรรมการ

นาวาเอกหญิงชลลดา         วรรณภักตร์                                   ที่ปรึกษา

     นางสาวศลีพร                    สัตย์วิวัฒน์                                    ประธาน      

          นางอังกาบ                         มณีธวัช                                        ประธานร่วม     

พันโทหญิง อภินันท์          ขำศิริ                                             กรรมการ

พันโทหญิง พัชรี               รัตนไตรศรี                                    กรรมการ

นางแจ่มจันทร์                  สินสกลวัฒน์                                  กรรมการ

ดร.เอมอร                          แสงศิริ                                           กรรมการ

นางอรวิกาญจน์                ชัยมงคล                                         กรรมการ

นางสาวกันยารัตน์            สินสุวรรณกุล                                 กรรมการ

นางมัทนา                        กาญจนฤกษ์                                    กรรมการ

นางสาวการะเกด             สายบรรดาศักดิ์                               กรรมการ

                        นางวลีภรณ์                     ริยะกุล                                             กรรมการและเลขานุการ0

                              นางเตือนใจ                     สิงอำไพสิทธิ์                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                                                                         

ขอบเขตการดำเนินงาน

                ช่วยพิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ  และดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ  สร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกพยาบาล  ของสามคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ผลการดำเนินงาน 

                1.ร่วมกับฝ่ายพิธีการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลวันสถาปนาครบรอบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 86 ปี เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-13.00 น.กิจกรรมประกอบด้วยการรดน้ำพยาบาลอาวุโส (อายุ 75 ปี ขึ้นไป) จำนวน 16 คน   ทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป  จากวัดอุภัยทายาราม(วัดมะกอก))

             2.จัดเตรียมอาหารและอำนวยความสะดวกให้ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ ทหารตำรวจที่รับเสด็จ หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน และผู้ปฏิบัติงาน ในงานวันพยาบาลสากล ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

             3.จัดเตรียมอาหารและอำนวยความสะดวกให้ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และครบรอบวันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  86 ปี ในวันอาทิตย์ที่ กันยายน 2556  เวลา 05.30 –08.30 น.  ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) และเส้นทางยกระดับถนนบรมราชชนนี

          4.จัดเตรียมอาหารว่าง และอำนวยความสะดวกให้ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ และผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ โดย Ms. Chieko  Nohno ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2556   เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี   มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 738 คน   

           5.ตามที่เกิดเหตุโศกนาฎกรรมความสูญเสียในชีวิต อาคารสถานที่และทรัพย์สินจากเหตุการณ์ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน  ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกับประชาชนของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมานั้น  พยาบาลชาวฟิลิปปินส์ต้องเผชิญความสูญเสียของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความยากลำบากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ช่วยเงินผ่านสมาคมพยาบาลฟิลิปปินส์ จำนวน 3000 USD