วารสารปีที่ 64 ฉบับที่ 3 ก.ค.- ก.ย. พ.ศ. 2558

ปก
สารบัญ
ส่วนหน้า
หน้า 1 - 5 บทความพิเศษ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
หน้า 6 - 13 บทความทางวิชาการ ปรากฎการณ์วิทยาทางการพยาบาล: การวิจัยเชิงคุณภาพตามปรัชญาของกาดาเมอร์
หน้า 14 - 21 รายงานการวิจัย สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารการพยาบาลในประชาคมอาเซียน
หน้า 22 - 28 รายงานการวิจัย ความสำพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ความมุ่งมั่นกับการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยะลา
หน้า 29 - 35 รายงานการวิจัย ต้นทุนชีวิต ครอบครัวเข้มแข็ง และเจตคติต่อการตั้งครรภ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
หน้า 36 - 43 รายงานการวิจัย พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้ระบบอินทราเน็ต
หน้า 44 - 53 รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพไทย ในรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
หน้า 54 - 61 รายงานการวิจัย ประสิทธิผลของการใช้ระบบสัญญาณเตีอนในการพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
หน้า 62 - 71 รายงานการวิจัย ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถทำกิจกรรมประจำวัน ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีระยะเวลาดำเนินการของโรคน้อยกว่า 6 เดือนและมากกว่า 6 เดือน ในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี