ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. พ.ศ. 2556

ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. พ.ศ. 2556


 

 

การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย

รูปแบบการมuส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ี ของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ

การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน

ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่ โดยพยาบาลในประเทศไทย

ประเมินผลการใช้แนวปฎิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่

การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่

กระบวนการพยาบาล : การใหคำแนะนำการช่วยเลิกบุหรี่