ขอขอบคุณพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯโดยการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ และมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่สมัครสมาชิกตลอดชีพ

ภาคกลาง

ลำดับสถาบันการศึกษา
1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
8วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
10วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
11คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
12โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย
15คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
16คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
17คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
18คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
19คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
20คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
21คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซียแปซิฟิก
22คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
23คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
24คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
25คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
26คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
27คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
28คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
29วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
30วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
31วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
32วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
33คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
34คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
35คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
36คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาคเหนือ

ลำดับสถาบันการศึกษา
1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
7คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10สำนักวิชาพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอมิค มหาวิทยาลัยพายัพ
12คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
13วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่

ภาคใต้

ลำดับสถาบันการศึกษา
1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
6สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราชธิวาสราชนครินทร์
9คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออก

ลำดับสถาบันการศึกษา
1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
2วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับสถาบันการศึกษา
1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
6วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
7คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
10คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
11สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
14คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  จ.อุบลราชธานี
15คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
16คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
17คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
18คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
19คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
20วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครลำปาง(สมทบ)