นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ