วารสารปีที่ 64 ฉบับที่ 4 ต.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2558

ส่วนหน้า,สารบัญ
หน้า 1 - 4 บทความพิเศษ แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ของนิสิตนักศึกษาพยาบาลไทย
หน้า 5 - 14 รายงานการวิจัย ภาพลักษณ์และบทบาทของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตามการรับรู้ของสมาชิก
หน้า 15 - 24 รายงานการวิจัย ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนบำบัดทดแทนไต
หน้า 25 - 34 รายงานการวิจัย องค์ประกอบและตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ในการบริหารองค์การพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน้า 35 - 42 รายงานการวิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน้า 43 - 51 รายงานการวิจัย ความสุขในการทำงานของพยาบาลไทย
หน้า 52 - 58 รายงานการวิจัย ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หน้า 59 - 67 รายงานการวิจัย พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการสนับสนุนจากอาจารย์ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หน้า 68 - 71 สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ