วารสารปีที่ 63 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มี.ค. พ.ศ. 2557

ปก
สารบัญ
หน้า 1 - 5 พัฒนาการแผนงานโครงการเครือข่ายพยาบาล เพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
หน้า 6 - 14 การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อําเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
หน้า 15 - 22 พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หน้า 23 - 27 ผลของการรณรงค์ เรื่องพิษภัยบุหรี่ในอาสาสมัครและผู้นําชุมชน โดยชมรมผู้ไร้กล่องเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน้า 28 - 34 ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสองและ พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวมุสลิมที่มีผู้สูบบุหรี่ ในจังหวัดนราธิวาส
หน้า 35 - 42 การสูบบุหรี่: สถานการณ์ และพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
หน้า 43 - 47 การช่วยเลิกบุหรี่แบบการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในคลินิกโรคเรื้อรัง
หน้า 48 - 54 การสํารวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล
หน้า 55 - 63 สถานการณ์ การใช้ยาสูบของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์ ข้อมูลทุติยภูมิจากสรุปรายงานการใช้สารเสพติด
หน้า 64 - 71 ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่: บทบาทในการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่