วารสารปีที่ 63 ฉบับที่ 2 เม.ย.- มิ.ย. พ.ศ. 2557

ปก
สารบัญ
หน้า 1 - 10 ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก
หน้า 11 - 20 การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง
หน้า 21 - 28 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5
หน้า 29 - 35 องค์ประกอบของสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้า 36 - 45 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดํารงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
หน้า 46 - 55 ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก
หน้า 56 - 62 รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หน้า 63 - 71 การใช้ผลิตภัณฑ์ ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจในภาพลักษณ์ เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี