วารสารปีที่ 63 ฉบับที่ 3 ก.ค.- ก.ย. พ.ศ. 2557

ปก
สารบัญ
หน้า 1 - 10 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการดําเนินงานของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศล
หน้า 11 - 18 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการนอนหลับ ของผู้ป่วยสูงอายุในหอผู่ป่วยวิกฤต
หน้า 19 - 26 ความสมพันธ์ระหว่างความต้องการการใช้บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าอาเซียนในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
หน้า 27 - 36 การพัฒนางานธุรการหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน้า 38 - 45 ความสมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ในคลินิกเสริมความงาม กรณีศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
หน้า 46 - 55 สวมบทบาท: เตรียมพร้อมเพื่อเลี้ยงดูลูกในนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจ
หน้า 56 - 64 การติดตามผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต (สําหรับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม) สภาการพยาบาล
หน้า 65 - 71 การป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสําลักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน: การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์