วารสารปีที่ 63 ฉบับที่ 4 ต.ค.- ธ.ค. 2557

ปก
สารบัญ
หน้า 1 - 4 ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
หน้า 5 - 11 ถอดบทเรียนการจัดกลุ่มสนับสนุนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
หน้า 12 - 19 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล
หน้า 20 - 28 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และความสามารถของสมอง ของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
หน้า 29 - 34 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หน้า 35 - 41 ผลของการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ต่อความสามารถ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้มีภาวะสมองเสื่อม และความเครียดของผู้ดูแล
หน้า 42 - 48 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
หน้า 49 - 56 คุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 1
หน้า 65 -71 องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติของพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน้า 72 - 68 องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศไทย
หน้า 69 -71 สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์