ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. พ.ศ. 2556

ปก
สารบัญ
หน้า 1 - 11 การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย
หน้า 12 - 21 รูปแบบการมuส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ี ของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
หน้า 22 - 31 การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน
หน้า 32 - 43 ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่ โดยพยาบาลในประเทศไทย
หน้า 44 - 54 ประเมินผลการใช้แนวปฎิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่
หน้า 55 - 64 การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่
หน้า 65 - 70 กระบวนการพยาบาล : การใหคำแนะนำการช่วยเลิกบุหรี่