ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. พ.ศ. 2556

ปก
สารบัญ
หน้า 1 - 9 ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมต่อความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี
หน้า 10 - 17 ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการเสริมพลังอํานาจในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันบําราศนราดูร
หน้า 18 - 25 การพัฒนาการให้บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบผู้ป่วยนอก ศัลยกรรม ตามแนวคิดแบบลีน
หน้า 26 - 35 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
หน้า 36 - 45 การพัฒนาต้นแบบคุณภาพบริการสาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐานสากล สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
หน้า 46 - 51 การคิดทวนซํ้าการคิดในขั้นตอนที่ 2 ของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
หน้า 52 - 58 บทบาทพยาบาลสู่ความสําเร็จการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
หน้า 59 - 68 บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนกับการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
หน้า 69 -71 พยาบาลดีเด่นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพ