วารสารปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ต.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2556

ปก
สารบัญ
หน้า 1 – 9 การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
หน้า 10 – 19 การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
หน้า 20 – 26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
หน้า 27 – 34 ความสัมพันธ์ ระหว่างการคิดวิเคราะห์ กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
หน้า 35 – 42 ปัจจัยทํานายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรกและระยะปานกลาง
หน้า 43 – 49 ผลของการสวมกางเกงหลังคลอดกับการสวมผ้าถุง ในสตรีหลังคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี
หน้า 50 – 58 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ ในหอผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
หน้า 59 – 65 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลแอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
หน้า 66 – 68 วารสารวิชาการทางการพยาบาลในประเทศไทย
หน้า 69 -71 สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์