วารสารปีที่ 56 ฉบับที่ 1-2 ม.ค.-มิ.ย. 2550

ปก
คณะกรรมการวารสาร
บรรณาธิการแถลง
องค์ราชูปถัมภ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สารบัญ
1.เบาหวานกับการดูแลเท้า ศิริมา
2.ความดันโลหิตสูงกับการออกกำลังกาย
3.ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ
4.การศึกษาพฤติกรรมดาานการติดเชื้อ เอช ไอ วี
5.การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
6.ความรู้ ทักษะและความต้องการ
7.ความรู้ ทักษะและความต้องการ
8.ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
9.การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์
10.ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุม