ขั้นตอนการลงตีพิมพ์วารสารสมาคมฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งเรื่องลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล


โหลดแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ

ผู้ส่งเรื่องขอลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โปรดปฏิบัติดังนี้

  1. ส่งต้นฉบับเรื่องที่เขียน เป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อม บันทึกเนื้อหาเป็น ไฟล์สกุล .doc ลงในแผ่น CD และกรอกแบบฟอร์มส่งต้นฉบับให้สมบูรณ์ เพื่อการติดต่อ ส่งไปยังบรรณาธิการวารสารพยาบาล

    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

    เลขที่ 21/12  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

  2. ผู้เขียนที่เป็นพยาบาล ทุกชื่อ ต้องเป็นสมาชิกตลอดชีพ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ ต้องเป็นสมาชิกวารสารพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี   สามารถสมัครได้ที่สมาคมพยาบาลห่งประเทศไทยฯ

  3. เรื่องที่ส่งเข้าตีพิมพ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560  ต้องชำระเงิน 3,000.00 บาทต่อเรื่อง
    ชำระเงินผ่าน ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 052-2-03328-6  สำหรับ การดำเนินการของวารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในกรณีที่สามารถติดต่อผู้เขียนได้สะดวกทาง e-mail