เชิญประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก

ปิดรับลงทะเบียน
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจ และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ท่านที่สนใจร่วมชมการประชุมสามารถเข้าชมได้ที่ Live facebook
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มประชุม 13.00-15.00 น.
https://m.facebook.com/NurseThailandPage