ประกาศผลการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาล และพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2563