จัดการประชุมวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล (Apply Artificial Intelligence to Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร