โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 14 วันที่ 20 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2563