เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โครงการคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาล / พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563