โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” โดย คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562