ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562