ร่วมประกวดคลิปสั้น หัวข้อ การสร้างเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

หนังสือโครงการ การพัฒนาภาพลักษณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพและผลงานทางวิชาการในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ โดยผ่านการนาเสนอด้วยสื่อคลิปวิดีโอในทางสร้างสรรค์

2. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ผู้นาทางการพยาบาล ให้เป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

3. เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้เกิดสื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสานึกด้านภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในสังคม


รางวัลและเกียรติบัตร

1) รางวัลพร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็น 3 รางวัล และรับมอบรางวัลในงานวันพยาบาลสากล โดยสมาคมพยาบลแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล

 

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ

ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

2) เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้รับบริการ

3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์สกุล MPG, MP4, FVL, AVI หรือ MOV ที่มีความ

ละเอียด Full HD 1920 x 1080 หรือ HD 1280 x 720

4) ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่เคยผ่านการประกวดจากโครงการต่างๆ หรือเคยเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เข้า

ประกวด

5) คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ และ สมาคมพยาบาลฯ สามารถนำบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้หรือปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยทางสมาคมพยาบาลฯ จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานหากมีการนาผลงานไปเผยแพร่

ส่งผลงานได้ที่ E-mail: nursevdo@gmail.com
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3541801 ต่อ 12