สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ จัดการอบรมเรื่องพยาบาลไทยขับเคลื่อนบริการพยาบาลอย่างไรในยุค 4.0

รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ จัดการอบรมเรื่องพยาบาลไทยขับเคลื่อนบริการพยาบาลอย่างไรในยุค 4.0 โดยมีพันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ และ ดร.จินตวีร์พร แป้นแก้ว เป็นวิทยากร ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน152คน

1 10 11 12