ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้กำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางการพยาบาล ประจำปี 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม https://chulalongkornhospital.go.th/nurse/index.php?limitstart=0 หลักสูตร Advanced Critical Care Nursing in Newborn & Pediatric หลักสูตร Trauma Care: Quality Team Approach หลักสูตร Wound and Stoma Care หลักสูตร Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร 1 เดือน ) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม )      

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่นร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

ปิดการรับสมัคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00น ประชุมวิชาการทางการพยาบาลเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ติดตามงานประชุมวิชาการทางการพยาบาลหัวข้อ “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” รุ่นที่ 2 เร็วๆนี้!!! ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมพยาบาลฯ ขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน

1 2 3 15