banner

นายกสมาคม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ

 

สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย

เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

เป็นห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชน ในสถานการณ์โรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจจึงขอนำเสนอวิธีการใช้หน้ากากอนามัย
จากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวประชุมวิชาการ

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

1.หนังสือเชิญมาประชุมทั่วประเทศวันที่18-20ธัน62 2.ปชส.18-20ธันวา62 โครงการประชขุมประจำปีและวิชาการ 3.18-20พ.ย.62ใบสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปี 4.ใบจองโรงแรม18-20ธันวา 62

การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

Download…โปสเตอร์และแผ่นพับ ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 6,500 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,000 บาท ลงทะเบียน หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 7,000 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,500 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3541801-2 ต่อ 15                          จดหมายเชิญประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โครงการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16 กำหนดการประชุม ตารางนำเสนองานวิจัย แบบ Oral ตารางนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster ตารางนำเสนอสมาคม-ชมรมฉพาะทาง ประกาศผลการตัดสิน “รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ”เพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16

ผลิตภัณฑ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

หอพักสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งของอาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี 90 เป็นหอพักสวัสดิเฉพาะสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่มีความจำเป็นนะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เช่าพักซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หอพักพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ห้องพักพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ใกล้อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าฯ

ห้องปรับอากาศมีบริการ 27 ห้อง

รายเดือน 9,500 บาท/เดือน
พักชั่วคราว 1,000 บาท/คืน
สำหรับผู้เช่ารายเดือน ชำระค่าไฟฟ้า
ยูนิคละ 3 บาท
ผู้เช่าพัก 1-2 คน/ห้อง

การโอนเงินมัดจำ

การโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท
(เพื่อเป็นค่ามัดจำห้อง)
ชื่อ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 052-2-29921-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ

ติดต่อสอบถาม

คุณสุรีรัตน์ ทองมา
โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 22
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก
E-mail: ns.head@thainurse.org
แฟกซ์ 02-247-4704